Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To event minęło.

KONTROLA ZARZĄDCZA – uwzględniająca ryzyko RODO

9 grudnia 2019 - 27 lutego 2020

Cena szkolenia zamkniętego w opisie
Cel szkolenia 

przypomnienie zasad i założeń kontroli zarządczej, omówienie i realizacja jednego z głównych celów kontroli zarządczej jakim jest zarządzanie ryzykiem oraz praktyczne definiowanie mierników i wskaźników do celów i zadań jednostki. Opracowanie analizy ryzyka danych osobowych – nowy obowiązek w ramach RODO. Istnieje również możliwość skonsultowania dokumentów już istniejących w jednostkach oraz zapoznanie się z wzorami dokumentacji prezentowanymi przez długoletniego praktyka i trenera prowadzącego szkolenie.

Ekspert prowadzący szkolenie 

Ewa Wojewódko – zastępca dyrektora finansowego, dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego, główny księgowy, praktyk wdrażania audytu wewnętrznego/audytor wewnętrzny/ i kontroli zarządczej, skuteczny i komunikatywny trener wysoko oceniana przez uczestników szkoleń. Wykładowca Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku – studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego, Uniwersytetu w Białymstoku – studia podyplomowe w zakresie kontroli, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w zakresie służby cywilnej.

Adresaci szkolenia 
  • kierownicy jednostek sektora finansów publicznych (urzędów, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury, szpitali, jednostek oświatowych itp.),
  • główni księgowi, kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni,
  • pracownicy wspierający działania kierowników, osoby zainteresowane przedmiotową tematyką.
Program szkolenia 

1. Kontrola zarządcza podstawy prawne.

a. Ustawa o finansach publicznych,
b. Wymagane uregulowania wewnętrzne – przykłady,
c. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z kontrolą zarządczą,
d. Standardy kontroli zarządczej,
e. Standardy międzynarodowe – model COSO,
f. Wzór zarządzenia oraz sprawozdania w sprawie zrządzania ryzykiem.

2. Analiza ryzyka ochrony danych osobowych – wymagany przepisami RODO dokument cykliczny.

3. Określanie mierników/wskaźników realizacji celów/zadań w kontroli zarządczej.

a. różnica między miernikiem, a wskaźnikiem – kiedy je stosujemy, wartości docelowe,
b. główne grupy mierników/wskaźników, w tym: efektywności, skuteczności, wydajności, oszczędności, satysfakcji,
c. kto przygotowuje mierniki/wskaźniki, kto je zatwierdza,
d. zadania z jednym i wieloma miernikami/wskaźnikami,
e. monitorowanie i ocena realizacji wyznaczonych mierników/wskaźników, sprawozdawczość,
f. praktyczne przykłady z miernikami/wskaźnikami z jednostek samorządu terytorialnego.

4. Kontrola zarządcza a dyscyplina finansów publicznych. Ustalanie celów strategicznych i operacyjnych oraz celów szczegółowych.

a. odpowiednie ustalenie zadań służących osiągnięciu założonych celów – jakie jednostka będzie realizować w danym roku (kto powinien je określać i na jakim stopniu szczegółowości),
b. określenie osób odpowiedzialnych za ich realizację – zakresy czynności,
c. praktyczne przykłady celów, zadań dotyczących jednostek.

5. Standardy kontroli zarządczej w praktyce.

A. Środowisko wewnętrzne (kontrola zarządcza a zakres odpowiedzialności za sprawy finansowe i zamówienia publiczne kierownika jednostki, głównego księgowego oraz pracowników w związku z delegowanymi zadaniami)
• Wartości etyczne
• Kompetencje zawodowe
• Ocena pracownicza Wartościowanie stanowisk pracy
• Podnoszenie kwalifikacji
• Struktura organizacyjna
• Delegowanie uprawnień i odpowiedzialności
B. Proces zarządzania ryzykiem
• identyfikacja ryzyka na poziomie jednostki organizacyjnej, procesów, projektów,
identyfikacja ryzka przetwarzania danych osobowych RODO
• metody i techniki identyfikacji ryzyka,
• dobre praktyki identyfikacji ryzyka,
• najczęściej popełniane błędy podczas identyfikacji ryzyka,
• case study – co jest ryzykiem, a co wydaje się że nim jest,
ćwiczenie warsztatowe – Identyfikacja ryzyka w kontekście celów ujętych w Strategii, planie działalności, zadań jednostek organizacyjnych ujętych w Regulaminie Organizacyjnym, celów projektu.
C. Proces analizy ryzyka
• analiza ryzyka pod względem przyczyn, skutków i częstotliwości wystąpienia,
analiza ryzyka przetwarzania danych osobowych RODO
• priorytetyzacja ryzyka,
• dobre praktyki analizy i oceny ryzyka,
• definiowanie czynników ryzyka,
• identyfikacja i analiza mechanizmów kontroli,
• kryteria oceny ryzyka,
• najczęściej popełniane błędy podczas analizy i oceny ryzyka,
ćwiczenie warsztatowe – Analiza ryzyka
ćwiczenie warsztatowe – Ocena ryzyka
D. Podejmowanie decyzji na podstawie wyników analizy ryzyka
• wybór reakcji na ryzyko i efektywności podejmowanych działań,
• metody wyznaczania ryzyk nieakceptowalnych,
• rodzaje odpowiedzi na ryzyko,
• przykładowe mechanizmy kontroli wewnętrznej,
• zasady budowy planów postępowania z ryzykiem,
• czym należy kierować się podczas wyboru optymalnej reakcji na ryzyko,
• najczęściej popełniane błędy podczas określania reakcji na ryzyko,
ćwiczenie warsztatowe – Wyznaczanie ryzyk nieakceptowalnych,
ćwiczenie warsztatowe – Przygotowanie planów postępowania z ryzykiem.

6. Obowiązki kierownika i pracowników jednostki.

7. Połączenie kontroli zarządczej z planowaniem w układzie zadaniowym.

8. Odpowiedzialność za kontrolę zarządczą (w jaki sposób przygotować urząd do kontroli).

9. Ćwiczenia z zarządzania ryzykiem oraz wzory dokumentów.

– Tworzenie Misji.
– Określanie Celów.
– Ustalenie Zadań.
– Monitorowanie i ocena realizacji zadań.
– Określanie mierników (monitorowanie i ocena realizacji mierników i wskaźników).
– Identyfikacja ryzyka (burza mózgów, kwestionariusze, mapy ryzyka).
– Analiza ryzyka oraz wycena ryzyk w zakresie prawdopodobieństwa wystąpienia i skutku na realizację zadań.
– Właściciele ryzyk.
– Ryzyko nieodłączne i rezydualne, poziom ryzyka akceptowalnego.
– Reakcja na ryzyko i działania zaradcze.
– Ustalanie mechanizmów kontroli.
– Nadzór, ciągłość działania, ochrona zasobów.
– Stworzenie Kwestionariusza samooceny.
– Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.
– Monitoring i weryfikacja przyjętego sposobu zarządzania ryzykiem.
– Wzór zarządzenia w sprawie zarządzania ryzykiem w jednostce oraz inne dokumenty.

Czas i cena szkolenia 

Szkolenie w godzinach od 9.00 do 14.00

Standardowy koszt szkolenia dla 1 uczestnika – 430 zł (szkolenie otwarte).
Zgłoszenie minimum 15 uczestników – koszt szkolenia od osoby – 380 zł (szkolenie otwarte lub zamknięte*).
Zgłoszenie 20 uczestników i więcej – koszt szkolenia od osoby – 350 zł (szkolenie otwarte lub zamknięte*).
*przy zgłoszeniu minimum 15 uczestników na życzenie zamawiającego szkolenie może być zorganizowane jako zamknięte – na szkoleniu są tylko uczestnicy zgłoszeni przez zamawiającego.
Cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, przerwę kawową, obiad.

 

Zgłoś chęć zorganiowania szkolenia w swojej firmie

7 + 7 =

Szczegóły

Start:
9 grudnia 2019
Koniec:
27 lutego
Koszt:
Cena szkolenia zamkniętego w opisie
Wydarzenie Categories:
, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Organizator

Grupa Integrator Sp. z o.o.
Telefon:
691720428
Email:
szkolenia@wspolczesnysamorzad.pl
Strona internetowa:
www.wspolczesnysamorzad.pl